All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

 

اعزام دانشجو به دانمارک

اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر دانمارک (که مورد تائید وزارت علوم می باشد) از جمله:

• دانشگاه کپنهاگ (University of Copenhagen)
• دانشگاه آرهوس (University of Aarhus)
• دانشگاه جنوب دانمارک (University of Southern Denmark)
• دانشگاه روسکیلده (Roskilde University)
• دانشگاه آلبورگ (Aalborg University)
• دانشگاه صنعتی دانمارک (Technical University of Denmark)
• دانشگاه سلطنتی کشاورزی و دامپزشکی (Royal Veterinary and Agricultural University)
• دانشکده بازرگانی کپنهاگ (Copenhagen Business School)
• دانشکده بازرگانی آرهوس (The Aarhus School of Business)
• آکادمی هنرهای زیبای سلطنتی دانمارک (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
• دانشکده علوم آموزشی سلطنتی دانمارک (Royal Danish School of Educational Sciences)
• دانشکده معماری آرهوس (The Aarhus School Architecture)
• دانشگاه آی تی کپنهاگ (IT University of Copenhagen)
• دانشگاه آموزش و پرورش دانمارک (The Danish University of Education)
• دانشکده سلطنتی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (Royal School of Library and Information Science)

و خدمات مربوطه از جمله:
خدمات اقامتی، خدمات مالی و ...
در ضمن شما بعد از تکمیل تحصیلات خود در دانمارک و در صورت پا برجا بودن قوانین اقامتی، به راحتی قادر به دریافت اقامت دانمارک خواهید بود.