All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

 

ثبت شرکت در گرجستان :


- حضور متقاضی یا متقاضیان در ابتدا و بعد از جواب مساعد (جمعا ٢بار)
- ثبت شرکت حد اکثر با ٥ شریک
- امکان افتتاح حساب و اخذ اقامت (بستگی به شرایط متقاضی و قوانین جاری)

ثبت شرکت در هنگ کنگ :

- ارسال مدارک و ثبت شرکت به صورت کامل بدون نیاز به حضور متقاضی
- حضور جهت افتتاح
- امکان افتتاح حساب در کشور چین

ثبت شرکت در انگلیس :

- ارسال مدارک و ثبت شرکت به صورت کامل بدون نیاز به حضور متقاضی
- امکان افتتاح حساب و اخذ اقامت (بستگی به شرایط متقاضی و قوانین جاری )